Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Ký túc xá Sinh viên

Hỏi - Đáp

Xin cho biết đối tượng, điều kiện xét cấp học bổng khuyến khích học tập?

Lĩnh vực: <Chưa chọn danh mục> - Gửi lúc: 11:43:04 19-10-2020
Người hỏi: Nguyễn Hoài Vũ - Email: hoaivu@gmail.com

Trả lời:

1. Đối tượng:

-     Sinh viên đang học tập hệ chính quy dài hạn tại Trường còn trong thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học.

-     Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, sinh viên thuộc diện trợ cấp xã hội và sinh viên diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét, cấp học bổng tại Quyết định này thì được xét, cấp học bổng KKHT như những sinh viên khác.

 2. Điều kiện để sinh viên tham gia xét học bổng KKHT

-     Sinh viên cần thỏa các điều kiện sau:

-     Đang trong thời gian các học kỳ chính của khóa học. Học bổng KKHT chỉ được cấp trong thời gian kế hoạch của khóa đào tạo. Thời gian tạm dừng, kéo dài và thời gian học lấy bằng thứ 2 không được xét cấp học bổng

-     Có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;

-     Đối với đào tạo nghề: sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ được tính ở lần thi thứ nhất không có điểm kiểm tra các môn học đối với trung cấp nghề, cao đẳng nghề dưới 5;

-     Đối với đào tạo theo học chế tín chỉ: sinh viên đạt điểm 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng; số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ. Các trường hợp đặc biệt, Trường sẽ xem xét cụ thể và thông báo cho sinh viên biết;

-     Tổng số tín chỉ được xét học bổng trong 1 khóa học không được vượt quá tổng số tín chỉ trong chương trình đào tạo ngành chính đã được Hiệu trưởng duyệt. 

(11:43:04 19-10-2020)

<< < 4 5 6 7 8

Câu hỏi thường gặp