Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm Ký túc xá Sinh viên

CLB/Nhóm

KẾ HOẠCH  Về việc tổ chức hoạt động của đội sinh viên tự quản Ký túc xá   năm học 2021 - 2022

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức hoạt động của đội sinh viên tự quản Ký túc xá năm học 2021 - 2022

- Căn cứ vào quyết định số: 02 /QĐ - KTX ngày 26/ 9 /2021 của Giám đốc Trung tâm Ký túc xá sinh viên về việc thành lập đội sinh viên tự quản;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Trung tâm Ký túc xá sinh viên;
Nay Trung tâm Ký túc xá sinh viên...